Dołącz do nas

Wszystkich zainteresowanych naszą wspólnotą zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

Aby wstąpić do wspólnoty, zainteresowana osoba powinna wypełnić deklarację dostępną na stronie internetowej bądź w kancelarii parafialnej. Po wpisaniu najważniejszych danych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) kandydat przedstawia deklarację proboszczowi swojej parafii. Księży Proboszczów prosimy o przekazanie deklaracji listownie lub osobiście do Kurii. Przyjęcia do Bractwa dokonuje Ksiądz Biskup na spotkaniach ogólnych, najbliższe nastąpi 27 października 2019 r. o godzinie 15.00 w Jemielnicy. Uprzejmie prosimy dokonywać zgłoszenia do 20 października 2019 r.).

Przypomnijmy najważniejsze informacje ze Statutu Bractwa na ten temat:
§ 28 Członkiem Bractwa może zostać mężczyzna, katolik, który ukończył 18 rok życia i pragnie prowadzić życie prawdziwie katolickie oraz dobrowolnie włącza się w zadania apostolskie Kościoła.
§ 29 Do Bractwa Świętego Józefa mogą wstępować duchowni, osoby konsekrowane i wierni świeccy.
§ 30 Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na wypełnieniu przez zgłaszającego się deklaracji kandydata, w której podaje on swoje personalia (imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania), i przesłanie jej na adres Bractwa.
§ 31 Deklarację kandydata potwierdza podpisem proboszcz własny kandydata, zaświadczając w ten sposób o jego zdatności do bycia członkiem Bractwa.
§ 32 O przyjęciu w poczet członków Bractwa decyduje Kapituła. Kandydat zostaje powiadomiony pisemnie o decyzji Kapituły i terminie przyjęcia do Bractwa.
§ 33 Czas pomiędzy decyzją Kapituły a dniem przyjęcia w poczet Bractwa jest czasem kandydatury.
§ 34 Kandydat do Bractwa:
1. powinien poznać niniejszy Statut i wdrożyć się w obowiązki członków Bractwa,
2. ma prawo uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych oraz w zebraniach i działalności Bractwa,
3. na zebraniach Bractwa posiada tylko głos doradczy,
4. nie może wybierać i być wybieranym do władz Bractwa.
§ 35 Uroczyste przyjęcie do Bractwa odbywa się dwa razy w roku, podczas dorocznej pielgrzymki do Jemielnicy, poprzez publiczne odmówienie Aktu poświęcenia się św. Józefowi oraz przyjęcie legitymacji członkowskiej. W przypadku niemożności udziału kandydata w pielgrzymce, jego przyjęcie – przy zachowaniu tej samej formy – następuje w innym terminie w parafii kandydata wobec miejscowego proboszcza.
§ 36 Każdy nowo przyjęty członek Bractwa zostaje wpisany do Księgi Bractwa przechowywanej w siedzibie Bractwa w Jemielnicy.