Statut

I. Postanowienia ogólne

§ 1 Bractwo Świętego Józefa, zwane dalej Bractwem, zostało powołane do życia w Jemielnicy w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika 1 maja 2012 r. przez Biskupa Opolskiego do realizacji celów, o których mowa w §4 niniejszego Statutu.

§ 2 Obszarem działalności Bractwa jest teren Diecezji Opolskiej, a jego siedzibą Jemielnica (ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica) w nawiązaniu do siedziby historycznego Bractwa św. Józefa założonego tam w XVII wieku.

§ 3 Bractwo jest wspólnotą modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn (duchownych i świeckich), którą przenika i łączy troska o własną formację, jak i o zbawienie środowiska, w którym członkowie ci żyją oraz pracują (rodzina, parafia, Ojczyzna).

II. Cele działania Bractwa oraz obowiązki i prawa jego członków.

§ 4 Bractwo Świętego Józefa stawia sobie za cel:
1. dążenie do uświęcenia jego członków przez naśladowanie św. Józefa,
2. chrześcijańską formację członków do dojrzałego realizowania powołania męża i ojca rodziny, a w przypadku duchownych – pasterza i przewodnika wspólnoty wiernych,
3. inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii,
4. formowanie i pobudzanie członków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie,
5. wsparcie duchowe dla rodzin, zwłaszcza zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i umierających.

§ 5 Dla realizacji celów Bractwa jego członkowie zobowiązani są do:
1. otaczania czcią św. Józefa poprzez częste wzywanie jego wstawiennictwa; uroczyste celebrowanie oraz aktywne uczestnictwo w liturgii Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca) oraz wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika (1 maja); uczczenia św. Józefa w każdą środę poprzez odmówienie Litanii do św. Józefa lub jednej tajemnicy Różańca św., w rozważaniu której obecny jest św. Józef, oraz modlitwy o łaskę szczęśliwej śmierci dla konających,
2. podjęcia w wyznaczonym dniu roku kalendarzowego modlitwy – przez wstawiennictwo św. Józefa – w intencji rodzin, a w szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i konających o łaskę szczęśliwej śmierci,
3. podejmowania nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą, starań o wierne zachowywanie w prywatnym życiu wskazań Ewangelii, gorliwe życie sakramentalne oraz codzienne ćwiczenie się w pokorze, pobożności i miłości bliźniego,
4. pielgrzymowania do Jemielnicy jeden raz w roku i odmówienia aktu ofiarowania św. Józefowi i uczestnictwa we Mszy św. tam sprawowanej,
5. udziału we Mszach św. wotywnych o św. Józefie, odprawianych w poszczególnych okresach roku kościelnego oraz w następujących po nich spotkaniach formacyjnych w kościele parafialnym członka Bractwa lub w innym kościele wyznaczonym przez Biskupa Opolskiego; jeden raz w roku Msza św. powinna być sprawowana w intencji zmarłych członków Bractwa,
6. troski o wizerunki św. Józefa w parafii (kościół, kaplica, przydrożna kaplica, dom),
7. udziału w uroczystościach roku liturgicznego w parafii oraz podjęcia dodatkowej posługi związanej z ich przeżywaniem w zakresie uzgodnionym każdorazowo z proboszczem,
8. chętnego uczestnictwa w pozaliturgicznym życiu parafii, unikania wszystkiego, co mogłoby wprowadzać niezgodę lub rozbijać jedność wspólnoty parafialnej oraz podejmowania pracy apostolskiej w parafii i szerzenia kultu św. Józefa pośród jej wiernych,
9. zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie,
10. świadczenia wzajemnej pomocy duchowej i materialnej (w miarę możliwości) innym członkom Bractwa.

§ 6 Członkowie Bractwa Świętego Józefa mają prawo do:
1. uczestnictwa w wyborze i bycia wybieranym, czyli biernego i czynnego udziału w wyborach na urzędy Bractwa,
2. posiadania legitymacji oraz używania stroju i odznak Bractwa,
3. korzystania z przywilejów nadawanych Bractwu,
4. wpływu na kształt podejmowanych przez Bractwo inicjatyw.

§ 7 Przynależność do Bractwa nie pociąga za sobą żadnych nakazów obowiązujących pod sankcją grzechu. Niespełnienie któregoś z obowiązków wynikających z przynależności do Bractwa nie jest wykroczeniem przeciwko Bogu ani też nie powoduje wydalenia członka z szeregów Bractwa.

III. Struktura organizacyjna i zasady działania Bractwa

§ 8 Władzami Bractwa są:
1. Zebranie Ogólne Bractwa, zwane dalej Zebraniem Ogólnym.
2. Kapituła Bractwa, zwana dalej Kapitułą.

§ 9 Zebranie Ogólne Bractwa stanowią wszyscy członkowie Bractwa.

§ 10 Zwyczajne Zebranie Ogólne odbywa się raz w roku i może być połączone z obchodami ku czci św. Józefa.

§ 11 Zwyczajne Zebranie Ogólne zarządza Prepozyt, a Sekretarz podaje to zarządzenie do wiadomości członkom Bractwa.

§ 12 Do kompetencji Zebrania Ogólnego, któremu przewodniczy Prepozyt, należy:
1. wybór Prepozyta i pozostałych członków Kapituły,
2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Bractwa przygotowanego przez Kapitułę,
3. zatwierdzanie przygotowanego przez Kapitułę programu działania na rok następny,
4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania ekonomicznego,
5. zatwierdzanie programu wydatków na rok następny,
6. zatwierdzanie zmian w Statucie,
7. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.

§ 13 Postulować zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego mogą:
1. Kapituła Bractwa,
2. Rektor Bractwa.

§ 14 Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zarządza Prepozyt, a Sekretarz podaje to zarządzenie do wiadomości członkom Bractwa.

§ 15 Organem wykonawczym Bractwa jest Kapituła, w skład której wchodzą: Prepozyt, jego Zastępca, Sekretarz, Skarbnik oraz Delegaci Rejonowi.

§ 16 Prepozyt, jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik są wybierani i odwoływani przez Zebranie Ogólne zwykłą większością głosów. Delegaci Rejonowi są wybierani i odwoływani przez członków Bractwa we wspólnotach rejonowych, co dokonuje się także zwykłą większością  głosów. Członków pierwszej historycznej Kapituły mianuje Biskup Opolski, który przewodniczy też pierwszemu Zebraniu Ogólnemu Bractwa.

§ 17 Wybór i usunięcie Prepozyta Kapituły muszą być zatwierdzone przez Biskupa Opolskiego. Przed zatwierdzeniem usunięcia Biskup Opolski wysłucha opinii pozostałych członków Kapituły  Bractwa.

§ 18 Kadencja Kapituły trwa dwa lata i może być przedłużona przez Zebranie Ogólne na kolejne dwa lata. Decyzja taka domaga się jednak zatwierdzenia przez Biskupa Opolskiego. Z poważnych przyczyn na wniosek Rektora Bractwa albo też na skutek rezygnacji poszczególnych członków Kapituły z pełnionych funkcji, kadencja Kapituły może zostać skrócona. Decyduje o tym Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Bractwa. Do uzyskania skuteczności decyzja domaga się zatwierdzenia przez Biskupa Opolskiego.

§ 19 Do zadań Kapituły należy:
1. wykonywanie zadań uchwalonych przez Zebranie Ogólne i zatwierdzonych przez Biskupa Opolskiego,
2. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Bractwa,
3. przygotowanie programu pracy na rok na­stępny,
4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania ekonomicznego i programu wydatków na rok następny, przygotowanych przez Skarbnika, zanim zostaną one przedłożone Zebraniu Ogólnemu,
5. ustalanie programu spotkania Zebrania Ogól­nego,
6. podejmowanie, na prośbę członka, decyzji o zwolnieniu go z opłacania składek członkowskich,
7. przyjmowanie nowych członków Bractwa,
8. podejmowanie decyzji o usunięciu członków Bractwa.

§ 20 Zebranie Kapituły zarządza Prepozyt, a Sekretarz podaje to zarządzenie do wiadomości pozostałym jej członkom.

§ 21 Do zadań Prepozyta należy:
1. reprezentowanie Bractwa na zewnątrz,
2. przewodniczenie spotkaniom Zebrania Ogólnego i Kapituły,
3. zarządzanie zwołania i ustalanie porządku spotkania Zebrania Ogólnego i Kapituły,
4. przewodniczenie głosowaniom,
5. zamykanie spotkania Zebrania Ogólnego i Kapituły,
6. przedkładanie Biskupowi Opolskiemu zatwierdzonego przez Zebranie Ogólne rocznego sprawozdania ekonomicznego,
7. przedkładanie Biskupowi Opolskiemu zatwierdzonego przez Zebranie Ogólne sprawozdania z działalności Bractwa,
8. powiadamianie Biskupa Opolskiego o uchwałach Zebrania Ogólnego takich, jak: wybór członków Kapituły, skrócenie kadencji Kapituły, zmiany w Statucie, rozwiązanie Bractwa, itp.

§ 22 W razie przeszkody Prepozyta, wszystkie jego funkcje spełnia jego Zastępca.

§ 23 Do zadań Sekretarza należy:
1. na zlecenie Prepozyta powiadamianie członków Bractwa o zwołaniu Zebrania Ogólnego lub Kapituły,
2. sporządzanie protokołów ze spotkań Zebrania Ogólnego lub Kapituły,
3. aktualizowanie Księgi Bractwa, czyli dokonywanie na bieżąco wpisów o przyjęciu lub wydaleniu z Bractwa,
4. troska o Archiwum Bractwa.

§ 24 Do zadań Skarbnika należy:
1. pobieranie składek członkowskich,
2. zarządzanie funduszami Bractwa zgodnie z zatwierdzonym regulaminem,
3. przygotowanie rocznego sprawozdania ekonomicznego i programu wydatków na rok następny.

§ 25 Zadaniem Delegatów Rejonowych jest służenie radą i doświadczeniem pozostałym członkom Kapituły oraz wykonywanie zleconych im przez nich konkretnych zadań.

§ 26 Z ramienia Biskupa Opolskiego opiekę nad Bractwem, w charakterze asystenta kościelnego, sprawuje Rektor Bractwa, czyli kapłan mianowany przez niego na okres czterech lat z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje. Przed jego mianowaniem Biskup Opolski może wysłuchać – gdy to wskazane – opinii Prepozyta i pozostałych członków Kapituły Bractwa. Rektor Bractwa bierze udział w Zebraniu Ogólnym Bractwa i zebraniach Kapituły Bractwa z głosem jedynie doradczym. Na skutek poważnych przyczyn i z zastosowaniem przewidzianej przez prawo kanoniczne procedury, może on zostać przez Biskupa Opolskiego usunięty przed upływem kadencji.

§ 27 Zadaniem Rektora Bractwa jest utrzymywanie łączności między strukturami Bractwa a Biskupem Opolskim, moderowanie formacji członków Bractwa, szerzenie idei Bractwa na terenie diecezji opolskiej oraz czuwanie, by działalność Bractwa była zgodna z nauką i dyscypliną Kościoła katolickiego.

IV. Członkowie Bractwa

§ 28 Członkiem Bractwa może zostać mężczyzna, katolik, który ukończył 18 rok życia i pragnie prowadzić życie prawdziwie katolickie oraz dobrowolnie włącza się w zadania apostolskie Kościoła.

§ 29 Do Bractwa Świętego Józefa mogą wstępować duchowni, osoby konsekrowane i wierni świeccy.

§ 30 Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na wypełnieniu przez zgłaszającego się deklaracji kandydata, w której podaje on swoje personalia (imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania), i przesłanie jej na adres Bractwa.

§ 31 Deklarację kandydata potwierdza podpisem proboszcz własny kandydata, zaświadczając w ten sposób o jego zdatności do bycia członkiem Bractwa.

§ 32 O przyjęciu w poczet członków Bractwa decyduje Kapituła. Kandydat zostaje powiadomiony pisemnie o decyzji Kapituły i terminie przyjęcia do Bractwa.

§ 33 Czas pomiędzy decyzją Kapituły a dniem przyjęcia w poczet Bractwa jest czasem kandydatury.

§ 34 Kandydat do Bractwa:
1. powinien poznać niniejszy Statut i wdrożyć się w obowiązki członków Bractwa,
2. ma prawo uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych oraz w zebraniach i działalności Bractwa,
3. na zebraniach Bractwa posiada tylko głos doradczy,
4. nie może wybierać i być wybieranym do władz Bractwa.

§ 35 Uroczyste przyjęcie do Bractwa odbywa się raz w roku, podczas dorocznej pielgrzymki do Jemielnicy, poprzez publiczne odmówienie Aktu poświęcenia się św. Józefowi oraz przyjęcie legitymacji członkowskiej. W przypadku niemożności udziału kandydata w pielgrzymce, jego przyjęcie – przy zachowaniu tej samej formy – następuje w innym terminie w parafii kandydata wobec miejscowego proboszcza.

§ 36 Każdy nowo przyjęty członek Bractwa zostaje wpisany do Księgi Bractwa przechowywanej w siedzibie Bractwa w Jemielnicy.

§ 37 Przynależność do Bractwa ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z Bractwa,
2. usunięcia, czyli wydalenia, na skutek uporczywego trwania w gorszącej postawie moralnej; decyzję o usunięciu podejmuje Kapituła na wniosek Rektora Bractwa,
3. rozwiązania Bractwa.

V. Majątek Bractwa  

§ 38 Środki na realizację celów Bractwa pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich.

§ 39 Szczegóły dysponowania finansami określi regulamin zatwierdzony przez Biskupa Opolskiego.

VI. Postanowienia końcowe

§ 40 Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane przez Biskupa Opolskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Ogólnego, przyjęty większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Bractwa.

§ 41 Wnioski o zmiany w Statucie może składać każdy członek Bractwa.

§ 42 Bractwo może zostać rozwiązane decyzją Biskupa Opolskiego albo z jego inicjatywy dla poważnych przyczyn, albo na prośbę nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, przyjętą większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Bractwa. Przed podjęciem jednak decyzji o rozwiązaniu Bractwa Biskup Opolski wysłucha opinii Prepozyta i pozostałych członków Kapituły. Majątek Bractwa zostaje w takim przypadku przeznaczony zgodnie z normami prawa powszechnego (kan. 123 KPK).  

Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.   
Jemielnica, 21 października 2012 r.